DUDULLU OSB SPOR KULÜBÜ

2016 yılında Dudullu OSB bünyesinde kurulan spor kulübümüz, uluslararası standartlardaki tesisi ve tecrübeli ekibiyle dikkat çekiyor. Takımlarımız, TBF B liglerinde ve özel liglerde tüm kategorilerde mücadele ederken gelişim odaklı bakış açısıyla ön plana çıkıyor. Normalleşme kapsamında açık hava antrenmanları ve tüm önlemleriyle eğitimlerine devam eden Dudullu OSB Spor Kulübü, oyucularına aşıladığı sportmenlik ve centilmence yarışma ruhunu yeni takım arkadaşlarıyla büyütmeyi hedefliyor.

Doğuşcan Arıkan: 05062953981

Turgay Sevim: 05386253606

FORMU DOLDUR DUDULLU OSB TAKIMINA KATIL!

Dudullu OSB Spor Kulübünün gerçekleştireceği seçmelere katılmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

DUDULLU OSB SK TAKIMINA KATIL!

İSTANBUL DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ WELL CLUB

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

POTANSİYEL HİZMET ALANLARA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Well Club (“Well Club”) faaliyetlerini yürütebilmek adına birtakım kişisel veri işlemektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ilgili kişiler; kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın yöntemleri ve hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 

 1. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, eğitim durumu, doğum tarihi gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise; bu tür bilgilerin elde edilmesi, incelenmesi, kaydedilmesi, açıklanması, kullanılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Well Club, gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerde kişisel verileri KVKK’da yer alan veri işleme şartlarına (hukuki sebep) bağlı kalarak işlemektedir.

 

Well Club’ın veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (Özel nitelikli kişisel veriler için “m.6/2”, Özel nitelikli olmayan kişisel veriler için “m.5/1”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

 

Veri İşleme Amacı / Faaliyet

İşlenen Kişisel Veri

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Veri Toplama Yöntemi

Well For Kids Spor Okullarına Başvuru İşlemleri (Potansiyel hizmet alan)

Adı, soyadı

m.5/2-c

İnternet sitesi üzerinden dijital (Kısmen otomatik yollarla)

Telefon numarası

m.5/2-f

Doğum tarihi

m.5/2-f

E-posta adresi

m.5/2-f

Talep bilgisi

m.5/2-e

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

İnternet sitesi üzerinden yürütülen başvuru ve iletişim işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler hizmet sağlayıcı desteği alınması sebebiyle ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla

Tedarikçi firmaya aktarılmaktadır.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Well Club olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimizde işlemiş olduğumuz kişisel veriler ile ilgili olarak KVKK çerçevesinde veri sorumlusu olarak hareket etmekteyiz.

Kimlik ve iletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır.

Adres                     :  İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3.Cad. No:18/2  Ümraniye/İstanbul

İnternet Adresi       :  https://www.idosb.org.tr/

E-Posta Adresi       :  idosb@idosb.org.tr

Telefon Numarası : 0 216 365 74 03

Mersis No              : 0481009824900001

 

Menü