WE’LL CLUB KULÜP KURALLARI

WE’LL CLUB KULÜP KURALLARI

DAHA FAZLA BİLGİÜYE OL

1.       KURALLARIN İHLAL EDİLMESİ VE YAPTIRIM
 
1.1.    Üyenin, bu Kurallar Kitapçığı’nda yer alan ve/veya kulüp tarafından daha sonra belirlenecek Tesiste uyulması gerekli kurallara ve düzenlemelere uymaması, genel ahlak ve toplum kurallarına aykırı hareket etmesi, Kulüp Personeli’nin denetim ve rehberliğini engellemesi, çevresini rahatsız etmesi ve diğer Üyelerin faaliyetlerini engellemesi, iyi niyet kurallarına aykırı her türlü davranışı, makul ve medeni insan davranışından uzak her türlü hareketi, Kulüp veya başkalarına ait malzemenin tahribine yönelik eylemleri ile Kulüp tarafından diğer Üyelere veya misafirlere verilmiş kullanma haklarının engellenmesi, hizmet için kullanılan bütün alet, araç ve ekipmanların uygunsuz kullanımı veya üyelerin, personelin, Kulüp’ünün veya üçüncü kişi ve kuruluşların güvenliğini tehlikeye düşürücü davranışlarda bulunması durumunda yahut tesislerde sessiz olmamak, kaba, argo konuşmak, kırıcı dil kullanmak, diğer üye, misafir veya çalışanlara bağırmak, tahrik ve tahkir etmek; diğer üyeleri, misafirleri veya Kulüp çalışanlarını sözle, gözle veya temasla taciz etmek; kulüp, personel ve/veya üyeler hakkında asılsız ithamlarda bulunmak gibi nedenlerle ve tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere Kulüp, üyelik haklarının kullanımını vakanın durumuna göre ücret iadesi yapmaksızın iptal edebilir veya bir yıldan az olmamak üzere belirli sürelerle askıya alabilir. Kulüp tarafından Üyelik haklarının bu sebeple askıya alınması halinde Üyeye her hangi bir bedel iadesi yapılmaz.
 
1.2.    Kulüp’ün genel güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu kurallar bütününde ve üyelik sözleşmesinde belirtilen veya zaman zaman Kulüp tarafından panolara asılmak veya diğer şekillerde (e-posta, SMS, MMS vb.yollarla üyelere gönderilmek)  suretiyle ilan edilen kuralları ihlal eden Üye olduğunda, Kulüp Yönetimi sözü edilen Üye’nin üyeliği kapsamındaki etkinlikleri ve hizmetleri kullanma hakkını en az bir yıl olmak üzere askıya alabilir ya da tamamen iptal edebilir; Böyle bir durumda, Üye’ye hiçbir şekil ve nam altında geri ödeme yapılmaz. Bu kural, üyenin misafirlerinin davranışları sonucu meydana gelen durumlar için de Üye için aynı şekilde bağlayıcıdır.
 
1.3.    Üyelik hakları askıya alınan Üye, askı süresinin sona ermesini müteakip, varsa; Üyelik Bedeli borçlarını ödedikten sonra tesisleri kullanabilir.
 
2.       HİZMET SAATLERİ
 
2.1.    Kulüplerimizde departmanların ve aktivitelerin çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Üyelerimizin anılan saatlere uyması ve anılan saatlerin dışında hizmet talep etmemesi rica olunur. 
 
2.2.    Kulübümüzde  Soyunma Odaları’nın kapanış saati Spor Alanları ile aynı olup, Spor alanlarını kullanan üyelerimizin soyunma odalarını kullanmak istemeleri halinde kapanıştan en az 15 dakika önce spor faaliyetlerini sonlandırmaları ve soyunma odalarını kullanarak kulüp kapanışından önce terk etmeleri özellikle rica olunur. 
 
2.3.    Dudullu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Kulüp içerisinde yer alan panolarda ilan ederek ve önceden duyurmak kaydı ile Kulüp hizmet gün ve saatlerini değiştirebilir.
 
3.       ÜYELİK
 
3.1.    Üye olmak isteyen kişilerin Üyelik Başvuru Formu’nu doldurmaları, imzalamaları, ilgili belgeleri (nüfus cüzdanı, ehliyet, evlilik cüzdanı, tapu, öğrenci belgesi gibi) ibraz etmeleri ve belirlenen bedel-ücret-aidat toplamını Kulüp’e ödemeleri gerekmektedir. Bölge Firmalarında çalışan üyelerimizin indirim alabilmeleri için kulüpçe talep edilen işyeri kayıtlarını ibraz zorunluluğu vardır. Aksi halde Kulüp’ün üyeliği tek taraflı fesih etme hakkı saklıdır. Geciken ödemeler için Kulüp tarafından ticari işlerde uygulanan avans faizi oranında gecikme faizi de tahakkuk ettirilebilir.
 
3.2.    Üyelerin, Kulüp’e gelmemeleri, Kulüp’ten, tesislerden veya aktivitelerden faydalanmamaları halinde dahi belirlenen veya kendilerine uygulanan bedel-ücret-aidat toplamını zamanında ve tam olarak Kulüp’e ödemeleri zorunludur. Üye, Üyelik sözleşmesini imzaladığı andan itibaren; sağlık durumunun spor yapmaya ve kulüp aktivitelerini kullanmaya uygun olduğunu, Kulüp tarafından üyeliğe dâhil olan ya da olmayan tüm hizmetlere, aktif ve pasif tüm egzersizlere, etkinliklere, SPA (Sauna, buhar odası vb.) uygulamalarına katılmasına engel bir özrünün, sakatlık veya rahatsızlığının bulunmadığını, bu tip egzersizlere katılmasının sağlığına ve fiziksel durumuna bir zarar vermeyeceğini beyan ve taahhüt etmiştir. Kulüp bu beyanı esas almış ve ayrıca bir inceleme yapmaksızın üyeliğe kabul etmiştir. Bu nedenle Kulüp, beyanın yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verilmiş olmasından doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, Üyelik Sözleşmesini imzalayarak aletleri ve tesisleri kullanmakla, Kulübün, Üye veya misafirlerin tesis içinde ve çerçevesinde yaralanmaları ve incinmelerinde doğan hasar ve zarardan sorumlu tutulmayacağını kabul eder, Tesisin ve aletlerin kullanılması sonucu, Tesis sınırları içinde veya çevresinde, Üye veya misafirlerin yaralanmasından, diğer zarar ve kayıplardan Üye sorumludur. Üye, Üyenin veya misafirlerin görebileceği hasar ve zararlardan, şu anki ve gelecekteki bilinen, bilinmeyen, umulan, umulmayan ve Üyenin ve misafirlerin Tesisi kullanmasından veya buna teşebbüs etmesinden kaynaklanan, bütün hasar, iddia, talep ve hukuki davalardan veya dava nedenlerinden, Kulübün kasti veya ağır ihmalini ispatlamadıkça, işletme yönetimini, sahiplerini, çalışanlarını ve temsilcilerini tamamen ve süresiz olarak burada muaf kılmış ve bunu ibra etmiştir.
 
3.3.    Kulüp’teki her türlü üyelik bedelleri ve ek hizmetlere ilişkin ücretler, kampanyalar, Kulüp tarafından tespit edilir ve gerektiğinde haber verilmeksizin değiştirilebilir. 
 
3.4.    Üyeler ancak, üyeliklerinin geçerliliğini koruyor olması ve üyelikten doğan bedel-ücret-aidat borçlarının tam ve zamanında ödenmiş olması hallerinde tesisten ve aktivitelerinden yararlanabilirler. Aksi takdirde Üyelerin, Kulüp’e giriş hakları kaldırılacağı gibi üyeler Kulüp aktivitelerinden de faydalanamayacaklardır. 
 
3.5.    Kulüp tarafından onaylanan “Üyelik Süresinin Dondurulması” halleri haricinde, her ne sebeple olursa olsun, (Kulüp’ün her zaman üyelerine hizmet vermeye hazır bir şekilde bulunması nedeniyle) Üyelerin Kulüp’ten veya aktivitelerinden faydalanmadıkları veya üyelik koşullarına ayrılık sebebiyle faydalandırılmadıkları sürenin, üyelik süresine ilave edilmesi mümkün olmadığı gibi, söz konusu sürenin sair surette telafisi de talep edilemez.
 
4.       ÜYE GİRİŞLERİ
 
4.1.    Mevcut uygulamaya göre, Üye güvenliğinin maksimum derecede sağlanması ve acil durumlarda (Ör. Önemli iş telefonu, sağlık, kaza, yangın vs.) Üye’nin tesiste bulunup bulunmadığının tahmin edilmesi açısından, tesise girişler “El Resmi Okuma Sistemi” kullanılarak sağlanmaktadır. Kulüp  girişi, Üyelerin el resimlerinin alınması ile kimlik tespitini sağlayan turnikeli bir “elektronik el tarayıcı” sistem ile yapılmaktadır. 
 
4.2.    Bu amaçla, her Üye, el resmini, Kulüp’teki özel elektronik sisteme kaydedilmesi için vermeyi kabul etmiş olup, el resmi alınmamış olan üyeler, kulübe giremezler. Kulüp tarafından talep edildiği takdirde, Üyeler, Kulüp girişinde, resimli kimlik belgelerini de ayrıca ibraz etmekle yükümlüdürler. 
 
4.3.    El Resmi Okuma Sistemi; elin özel mercekler ile üç boyutlu resminin çekildiği, teknolojik bir giriş kontrol sistemidir. Üyenin el resmi, şifresinin son hanesidir. Dolayısıyla üye, şifresini saklamak zorunda kalmaz. El Resmi Okuma Sistemi; parmak izi almaz, kriminal bir veri değildir. 
 
4.4.    Üyeler, satın aldıkları Üyelik Tipi’ne göre belirlenen gün ve saatlerde Kulüp’e girebilirler. Üyelerce getirilebilecek misafir adedi ve her misafirin tesislere giriş sayısı Kulüp’çe belirlenir. Misafirlerin Kulüp’ü ziyaretleri esnasında Üyelerce kendilerine eşlik edilmesi ve Kulüp girişinde misafir kaydı yapılması zorunludur.
 
5.       MİSAFİR GETİRME İMKANI VE MİSAFİR GİRİŞİ
 
 
5.1.    Ücretsiz olarak misafir getirme imkânı, Kulüp’ün üyelerine sağladığı geçici bir imkândır ve ayda 1 defa ile sınırlıdır. Aynı misafir yılda sadece 2 defa getirilebilmektedir. Üyelerce getirilebilecek misafir adedi,  misafir getirme imkânı ve bu imkânların kullanılabileceği günler; yoğunluk veya farklı nedenler ile üyelerin öncelikleri dikkate alınarak Kulüp tarafından tek taraflı olarak belirlenir ve zaman içerisinde, gerektiği durumlarda yine Kulüp tarafından bu hususta değişlikler ve sınırlandırmalar yapılabilir. 
 
5.2.    Üyelerin yanlarında misafir olarak getirdikleri kişiler üye olduklarında misafiri getiren üyenin o ayki misafir hakkı kaybolmamış olup, tekrar misafir getirme imkânı bulunmaktadır. Yeni getireceği kişinin de üye olmasını sağladığı durumda kişiye bir misafir getirme imkânı daha verilir.
 
5.3.    Üye misafiri, kendisini misafir eden üye yanında olmadığı zamanlarda, Kulübü kullanamamaktadır. Ayrıca üye, Kulüp içinde olsa dahi, misafir Kulüp’e tek başına giriş yapamaz. Misafirin Kulüp içine alınabilmesi için üyenin giriş alanına gelerek gerekli formları imzalaması gerekmektedir. Ayrıca; Misafirin kulübü kullanımı esnasında Misafiri kulübe getiren üyenin de kulüpte bulunması gereklidir. 
 
5.4.    Kulüp, belli zamanlarda üyelerinin rahatlığı için misafir getirme ve misafirlerin Kulüp’ü kullanma gün ve saatlerinde belirli sınırlamalara gidebilir veya bu uygulamayı tamamen kaldırabilir. 
 
5.5.    Kulüp tarafından onay verilmeyen ve/veya kaydı yapılmayan, hakkında misafir taahhütnamesi doldurulmamış misafirler, Kulüp’e giriş yapamazlar; Kulüp tesislerinden ve aktivitelerden faydalanamazlar. Kulüp tarafından uygun görülmeyen misafirlerin, Kulüp tesislerine girişleri engellenebileceği gibi, tesislerden ayrılmaları da talep edilebilir. 
 
5.6.    Üye, misafirini Kulüp kuralları hakkında bilgilendirmek zorundadır. Misafirlerin her türlü sorumluluğu ve bu sorumluluğun sonuçları, bizzat kendisini misafir eden Üye’ye aittir.
 
6.       SPOR ALANLARI KULLANIMI
 
6.1.    15 yaşından küçük çocuklar; (lisansını ibraz eden lisanslı sporcular hariç) kendi sağlık ve güvenlikleri nedeni ile Fitness alanına giremezler. 13 – 15 yaş arası lisanslı sporcuların kullanım onayı kulüp yönetimindedir. 


6.2.    Üyenin ekipmanlarla çalışırken, sağlık ve hijyen açısından havlu kullanması zorunludur. 
 
6.3.    Üyeler diğer kişileri rahatsız edecek derecede keskin kokulu parfüm, pomat veya ilaç kullanmamaya özen göstermelidir. Kulüp’ün kötü koku nedeniyle diğer üyeleri rahatsız eden üyeleri kulüp dışına çıkarma haklı saklıdır. 


6.4.    Üyelerin, cam bardak, açık içecek ve benzeri ile spor alanlarına girmesi yasaktır. 
 
6.5.    Üyeler tarafından kullanılan ekipmanların, kullanım sonrasında yerlerine bırakılması gerekmektedir. 
 
6.6.    Grup dersleri için katılımcı sayıları sınırlandırılmıştır. 
 
6.7.    Kulüp’ün, grup derslerinde herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın, salon, eğitmen ve program/ders saat değişiklikleri yapma hakkı saklıdır. 
 
6.8.    Stüdyolarda ders başladıktan sonra derse katılmak ve stüdyoya girmek, ısınma kısmının geçmiş olabileceği ve dersin ortasında girildiğinde sağlığı tehdit edebileceği gerekçesi ile yasaktır. 
 
6.9.    Kulüp diğer üyeleri rahatsız ettiğini sözlü veya gözle veya temasla taciz ettiğini gördüğü ve/veya bir diğer üyeden şikayet aldığı herhangi bir üyeyi spor alanlarından herhangi bir sebep göstermeksizin çıkartabilir. Böyle bir durumda, Kulüp’ün üyeyi ücret iadesi yapmaksızın üyelikten çıkartma hakkı saklıdır.
 
6.10.Grup dersleri öncesinde (ders başlamadan önce) yer tutulamaz.
 
7.       ISLAK ALANLAR (SAUNA-BUHAR ODASI)
 
7.1.    Buhar odaları buharlı ve nemli, saunalar ise kuru ve aşırı sıcak olan odalardır. Başta 50 yaş üstü, hamile ya da çeşitli rahatsızlıkları olan kişiler ve çocuklar olmak üzere tüm kullanıcıların sauna ve buhar odası olmak üzere tüm ıslak alanları kullanmadan önce doktor onayı almaları kesinlikle tavsiye olunur. Oluşabilecek rahatsızlıklarda Kulüp’ün sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 
7.2.    15 yaşından küçük çocuklar, kesinlikle fitness alanı, sauna ve buhar odalarına giremezler. Aile refakati olmak koşulu ile kafe, soyunma odaları, havuz Jimnastik  ve We’ll For Kids’e  girebilirler. 
 
7.3.    Islak alanları kullananların ıslak alanlarda iken baş dönmesi, mide bulantısı veya fenalık hissine kapılması halinde, etrafındaki kişilerden ve/veya görevlilerden derhal yardım istemesi kesinlikle tavsiye olunur.
 
7.4.    Islak alanlarda peştamal kullanılması zorunlu olup, sentetik kumaşlı mayo veya şort giyilmemesi tavsiye olunur. Çıplak dolaşmak kesinlikle yasaktır. İkaza rağmen bu davranışında ısrar eden üye genel ahlak kurallarına uymadığı gerekçesiyle üyeliği herhangi bir ücret iadesi yapılmadan sonlandırılır.
 
7.5.    Buhar banyosu ve sauna alanlarında sağlığınız açısından 10 dakikadan fazla kalınmaması tavsiye olunur. 
 
7.6.    Buhar banyosu ve sauna alanlarına girmeden önce vücut temizliğine özen gösterilmesi ve duş alınması gerekmektedir. 
 
7.7.    Buhar odası ve saunadan çıktıktan sonra bol sıvı (Su, ayran, meyve suyu v.b.) tüketilmesi tavsiye olunur. 
 
7.8.    Buhar odası ve saunaya terlik veya ayakkabıyla girilmesi ve sauna alanında kurutma amaçlı eşya bırakılması kesinlikle yasaktır. 
 
7.9.    Sauna, buhar odası ve şok duşlarda kese ve peeling yapmak, sabun ve şampuan kullanmak yasaktır. 
 
7.10.Buhar odası ve sauna alanına yemekten hemen sonra ya da çok aç bir şekilde girilmemesi tavsiye olunur.
 
7.11.Sauna ve buhar odalarına dergi ve gazete sokmak yasaktır. 
 
7.12.Sauna ve buhar odalarına cep telefonu ile girmek tehlike ve yasaktır. 
 
7.13.Saunalar, basamaklı yapılmıştır. Bunun amacı vücudu ısıya alıştırmaktır. Bu nedenle en alt basamaktan başlamak üzere, 5’er dakika arayla üst basamaklara oturmanız, en üst basamaktan sauna alanını kullanmaya başlamamanız önemle tavsiye olunur. 
 
7.14.Islak alanlardan çıkarken kayma olasılığına karşı dikkatli olunmalıdır. 
 
7.15.Islak alanlarda mutlaka havlu kullanılmalıdır. 
7.16.Islak alanlarda bulunan şok duşlar, sabun ve şampuan ile duş yapmak amacıyla değil, buhar banyosu ve saunadan sonra kısa süreli şok amaçlı duşlardır. Bu sebeple şok duşlarda sabun, şampuan kullanılması yasak olup, şok duşlarda sadece soğuk su bulunmaktadır. 
 
7.17.Şok duşları kullanacak olan kişilerin herhangi bir sağlık problemi yaşaması durumunda Kulüp herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 
8.       UYGUN KIYAFET KULLANIMI
 
     8.1. Kulüp genelinde ve özellikle spor alanlarında spor yapmaya elverişli kıyafetler kullanılması önerilmektedir. Uygun olmayan durumlarda ikaza rağmen tekrarında, Kulüp’ün üyeliği sona erdirme hakkı saklıdır. 
 
    8.2. Üyelerin giyimi, egzersiz sırasında hareket rahatlığı ve hijyen sağlayacak şekilde olmalıdır. Egzersiz yaparken egzersizlere uygun tişört, şort veya eşofman giyilmesi gereklidir. 
 
   8.3. Kulüp içerisinde sağlığınız ve hijyenin korunması açısından dışarıda giyilmemiş uygun spor ayakkabısı giyilmesi gereklidir. 
 
   8.4. Kulüp, uygun olmayan kıyafet ve ayakkabı giyilmesi hallerinde, Üye’yi uyarma ve ısrar halinde Üye’nin tesisi kullanımını kısıtlama hakkına sahiptir. 
 
   8.5. Kulüplerimizde soyunma alanlarında galoş giymek zorunludur. 
 
  8.6. Kapalı Havuz kullanımı kadınlar için sadece yüzücü mayosu erkekler  için şort  ile yapılabilmektedir. Alanda bikini, haşema ve benzerleri ,günlük kıyafet ve/veya eşofman, tayt ve benzeri spor kıyafetler giyilmemelidir. Kulüp; ıslak alan ve yüzme giysileri ile ilgili uygulamaları denetleme ve kuralları yeniden düzenleme hakkına sahiptir. 
 
  8.7. Islak alanlarda bornoz, havlu, peştamal kullanılmalıdır. Kulüp genelinde (havuz alanları dışında) mayolu veya bornozlu gezilemez. Havuz kıyafetleri ile havuz alanı dışındaki alanlarda bulunulamaz. 
 
 8.8. Özellikle ortak (hem erkek hem de kadınların kullanabildiği) alanlarda Üyelerin kıyafetlerine dikkat etmesi, uygunsuz ve çevreyi rahatsız edebilecek kıyafetleri kullanmaması ve bu tür hareketlerde bulunmaması önemli bir Kulüp kuralıdır. Aksi şekilde hareket eden kişilerin üyelikleri, Kulüp Yönetimi tarafından ücret iadesi yapılmaksızın iptal edilebilir.
 
9.  SOYUNMA ODALARININ KULLANIMI
 
9.1. Günübirlik soyunma dolapları günlük kullanım için olup, kullanım sonrası boş ve açık olarak bırakılmalıdır. 
 
9.2. Soyunma odalarındaki dolaplara bırakılan, Kulüp yetkili görevlilerine teslim edilmeyen ve beyan edilmeyen kişisel/değerli eşyaların kaybolması, zarar görmesi veya çalınması halinde Kulüp herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 
 
9.3. Kulüp hijyen ve güvenlik nedenleri ile “herhangi bir zamanda” ve özellikle gün sonunda kilitli dolapları güvenlik eşliğinde açma ve içindeki eşyaları boşaltma hakkına sahiptir. 
 
9.4. Herhangi bir üye, kendisine ait olduğunu iddia ettiği kilitli bir dolabın, açılmasını talep etmesi halinde, üyenin de imzalayacağı tutanak ile kilit açılır. Kilidin açılmasını talep eden kişinin açılacak olan dolabın içinde ne olduğunu önceden açıkça tanımlamış olması gerekmektedir. Tanımlama yapılmayan dolaplar açılmaz. 
 
9.5. Soyunma odalarında duş bölümlerinde bulunan saç kurutma makinelerini ile eşya kurutma amacı ile uzun süre meşgul etmek yasaktır. 
 
9.6. Soyunma odalarına girerken galoş giyilmesi zorunlu olup, giyilmemesi halinde Kulüp’ün üyeyi kulübe almama haklı saklıdır.
 
10.   HAVLU KULLANIMI
 
10.1.Üyeler ve misafirlerine ücretsiz olarak günlük, bir adet büyük ve bir adet küçük havlu kullanım imkânı sunulmaktadır. Kulüp’ün sunduğu bu imkân bir üyelik hakkı olmamakla birlikte; Kulüp’ün, bu imkânı geri çekme hakkı saklıdır.
 
10.2.Gerektiğinden fazla havlu kullanılmaması rica olunur. 
 
10.3.Egzersizler esnasında mutlaka havlu kullanılması ve kullanılan havluların soyunma odalarında veya fitness alanlarında yer alan kirli havlu sepetlerine atılması zorunludur. 
 
10.4.Havlu ve peştamalların hijyen açısından yere atılması, üzerine basılması, ayak ve ayakkabı temizlenmesi kesinlikle yasaktır. 
 
10.5.Kulüp, gerektiğinde ücretsiz kullanıma verilen havlu adetlerinde ve ölçülerinde değişikliğe gidebilir veya gerektiğinde ücret talep edebilir. 
 
10.6.Kulüpte hizmete sunulan havluların, Kulüp dışına çıkarılması yasaktır. Kulüp dışına çıkartılan havlular için, Kulübün havlu başına ücret talep hakkı saklıdır. Diğer taraftan Kulüp dışına haber vermeksizin havlu çıkarttığı tespit edilen Üyelerin üyelikten çıkarılma hakkı saklıdır.
 
11.   ÇOCUKLAR – GENEL
 
11.1.Her yaş grubundaki çocuğun tüm sorumluluğu tümüyle ailesine aittir. 
 
11.2.Tesise tek başına girebilme yaşı min.15 ve üzeridir. 15-18 yaş arasındaki bir çocuğun tesisten tek başına faydalanabilmesi için de ailesinin muvafakatname imzalayıp kulübe teslim etmiş olması gerekmektedir. 15 yaşın altındaki çocuklar hiçbir şekilde yanında ebeveynleri olmadan kulübe kabul edilmeyeceklerdir. (15-18 yaş üyeler için kullanım imkanı; muvafakatnamenin yanı sıra kulüp eğitmenlerimizin onayından da geçmektedir.) 
 
11.3.Tesise, yanında misafir getirebilme yaşı 18 ve üzeridir. 18 yaşın altındaki kişilerin misafir getirme imkânı bulunmamaktadır. 
 
11.4.Çocuk Kulübüne 0-3 yaş çocuklar bakıcıları ile 3 – 12 yaş arası çocuklar ise bakıcısız olarak kabul edilir. 
 
11.5.2-5yaş arası çocuklar aile refakatinde herhangi bir soyunma odasını kullanabilirken, 5 ve üzeri yaş grubundaki çocuklar, aile bireyleri refakatinde sadece kendi cinsiyetindeki soyunma odalarını kullanabilirler, diğer cinsiyetin soyunma odalarını kullanmaları yasaktır. 
 
11.6.Çocuklu ailelerin çocuklarını ortak kullanım alanlarında bulundururken, çocukların çevreyi rahatsız etmemesine özen göstermeleri gerekmektedir. 
 
11.7.15 yaşından küçük çocuklar; kesinlikle fitness alanı, sauna ve buhar odalarına giremezler. Aile refakati olmak koşulu ile kafe, soyunma odaları, havuzlar ve oyun parkına girebilirler. 
 
11.8.15 yaşından küçük çocuklar (lisansını ibraz eden lisanslı sporcular hariç) kendi sağlık ve güvenlikleri nedeni ile Fitness alanına giremezler. Lisanslı sporcuların kullanım onayı kulüp yönetimindedir.
 
11.9.Hastalık belirtileri gösteren çocukların, diğer çocukların sağlığı düşünülerek kulübe getirilmemeleri gereklidir. Kulüp, hastalık belirtileri gösteren çocukları kabul etmeme haklarını saklı tutar. 
11.10.  Çocukların (ve gençlerin) gerekli yerlerdeki yaş hesabı, nüfus cüzdanında yazan doğum tarihi üzerinden yapılır. Yaş hesabı doğum yılı baz alınarak hesaplanır. Örneğin; Çocuk 2003 doğumlu içinde bulunulan yıldan 2003 çıkarılır ve çıkan sonuç üzerinden değerlendirme yapılır. 

Örnek; 2017-2003= 14 yaş Gym / Cardio salonlarına girememektedir.
 
12.   ÇOCUK BÖLÜMÜ
 
12.1.Çocuk Kulübü; Üye çocukları için hizmet vermektedir. Misafir çocuklar alandan ücretli olarak faydalanabilir.
 
12.2.We’ll For Kids Çalışma saatleri Hafta İçi; 09:00 -22:00 Hafta Sonu; 09:00-21:00’dir. We’ll Club çalışma saatlerinin değiştirilmesi hakkını saklı tutar. Alan kapanış saatinden 5 dakika önce çocukların teslim alınması gerekmektedir.
 
12.3.Çocuk Kulübü eğitmenlerinin çocuklarla birebir olarak özel ilgilenmeleri yasaktır. 
 
12.4.Çocukların diğer çocukları rahatsız edecek düzeyde koşmaları, zarar vermeleri, eğitmenlerin diğer çocuklarla ilgilenmelerini engelleyecek düzeyde ağlamaları ve rahatsızlık vermeleri vs. gibi durumlarda, ebeveyn Çocuk Kulübü’ne çağrılır. Durumun tekrarlanması durumunda, Kulüp’ün çocuğu Çocuk Kulübü’ne almama hakkı saklıdır. 
 
12.5.Bakıcılar, tesisten hiçbir şekilde yararlanamazlar sadece Çocuk Kulübü’nde çocuklara eşlik edebilirler. Bakıcıların, Çocuk Kulübü’nde bulunan çocukları rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları, yüksek sesle konuşmaları, refakat ettiği çocukla ilgilenmek yerine diğer bakıcılar ile sohbet etmeleri vb. durumlarda Kulüp’ün bakıcıyı Çocuk Kulübü’ne almama hakkı saklıdır. 
 
12.6.Çocuğun, Çocuk Kulübü’nde kalış süresi maksimum 3 saatle sınırlıdır. 3 saati aşan sürelerde her saat başı ücret uygulanmakta olup, ücret bilgisi Kulüp’ün çocuk kulübü tarafından verilmekte ödemeler Misafir İlişkileri bölümü tarafından alınmaktadır.
 
12.7.Çocuk Bölümü’nde bulunan çocukların aileleri bu sırada mutlaka tesis içerisinde olmak zorundadırlar. Çocuğu Çocuk Kulübü’nde bulunan ebeveynin, çocuğunu bıraktıktan sonra tesisten ayrıldığının tespit edilmesi durumunda, Kulüp’ün bir sonraki sefer çocuğu Çocuk Kulübü’ne kabul etmeme hakkı saklıdır. 
 
12.8.Çocuk Kulübü eğitmenlerinin çocuk bezi değiştirmeleri yasaktır. Böyle bir ihtiyacın oluşması durumunda, çocuğun ebeveyni Çocuk Kulübü’ne çağrılır. 
 
12.9.Çocuk Kulübü hizmetinin saatleri, Kulüp kararına bağlı olarak değiştirilebilir veya bu hizmet tamamen kaldırılabilir. 
 
12.10. Çocuk Kulübü’ne hiçbir şekilde dışarıdan yiyecek-içecek getirilemez ve eğitmenlerden çocuklara yemek yedirmeleri kesinlikle talep edilemez. 
 
12.11. Çocukların tek teslim alanı Çocuk Kulübü’dür. Görevli personelden çocukların başka alanlara götürülmesi veya başka alanlardan teslim alınması istenemez. 
 
12.12. Çocuklar, Çocuk Kulübü’ne tek başlarına giriş yapamazlar. Çocuk Kulübü yetkilisi, çocukları ancak ebeveyn tarafından doldurulması gereken formun doldurulmasından sonra teslim alabilecektir. Çocukların teslim edilmesi esnasında mutlaka çocuğu teslim eden kişi veya önceden ismi bildirilmiş bir bakıcı ya da ebeveynleri olması gerekmektedir. 
 
12.13. Kulüp, hasta olan ya da sürekli olarak diğer çocuklara veya etrafa (ağlayarak, bağırarak, sert hareketlerde bulunarak vs. ) zarar verme eğiliminde olan çocukları Çocuk Kulübüne almama hakkını saklı tutar.
 
13.   REZERVASYON
 
13.1.Kulüp bünyesinde bulunan bazı spor aktiviteleri rezervasyon sistemiyle çalışmaktadır. 


13.2.Kulüp içindeki tüm rezervasyonlu randevu iptalleri en az 4 saat önceden yapılmalıdır. Yapılan rezervasyon iki saat önceden iptal edilmezse ücret iadesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca, anılan süre sonuna kadar iptal edilmeyen rezervasyonlarda rezervasyon otomatik olarak iptal edilerek başka bir üyenin kullanımına açılır. Rezervasyonun zamanından önce iptal edilmemesi nedeniyle başka bir üye kullanımına sunulamayan saatler ile ilgili hizmetin bedeli buna sebep olan üye tarafından ödenir. 


13.3.Spor Bölümünde bulunan squash, masa tenisi, basketbol sahası vb. alanlar rezervasyon sistemiyle kullanılabilmektedir. Rezervasyon günlük olarak telefon ile veya Misafir İlişkileri Bankosu’ndan bizzat yapılabilir.
 
14.    SPOR SALONU KULLANIMI
 
14.1.Spor Salonu (Basketbol, Voleybol vb. ) sadece kullanım hakkı olan üyeler tarafından ve kulüp yönetimince belirlenmiş saatler arasına kullanılabilir. Salonun takım sporlarına tahsis edileceği gün ve saatler önceden ilan edilerek üyelerin kullanabileceği saatler yönetim tarafından değiştirilme hakkına sahiptir
14.2.Salon parkeleri FIBA normlarına uygun uluslararası standartlarda olup sadece Basketbol, Voleybol vb spor aktivitelerine mahsus uygun ayakkabılarla salon içerisine girilebilir. Buna uygun olmayan ayakkabı ile salona girilmesi kesinlikle yasak olup aksi halde parkelere verilen zarar bu eylemi yapan üye, misafir ve sporcudan tazmin edilir.
14.3.Salonun tamamının veya bölünerek yarısının üyelere kullandırılması tamamıyla kulüp yönetiminin inisiyatifindedir. Kulüp üyelerinin takım kurarak tüm sahayı kullanarak maç yapmaları ancak randevu alınmak suretiyle olur. Bunun dışında maç yaparak diğer üyelerin sahayı kullanması engellenemez.
 
15.   ÜYELİK HAKLARI
 
15.1.Üyelik Dondurma Hakkı
 
 
Gerekçesiz Üyelik Dondurma Hakkı

1 yıl ve üzeri süreli üyeliklerde üyeler Kulüp’ün onaylayacağı bir sürede ve her yıl için 1 ay keyfi dondurma hakkı ile üyeliklerinin süresini dondurabilirler. Kullanılmayan üyelik dondurma hakkı bir sonraki yıla aktarılamaz veya bir sonraki yılların dondurma hakkı peşinen kullanılamaz. Dondurma hakkı kredi hesaplamalarında ve iptal durumlarında hesaba dahil edilir. Dondurma yapılan süre, üyenin kalan üyelik süresinden daha fazla olamaz. Bu hak bir kampanya kapsamında verilmiş olup, Kulüp’ün kampanyayı herhangi bir zamanda sonlandırma hakkı saklıdır. Bu dondurma hakkında minimum süre 15 günden az olamaz.
 
Askerlik Durumu ile ilgili Dondurma Hakkı 

Askerlikle ilgili bir durum söz konusu olduğunda üyenin askerlik süresi boyunca üyeliğini dondurma hakkı bulunmaktadır. Bunun için askerlik şubesinden alınan uygun belgenin kulüp yönetimine sunulması gerekmektedir. 

Sağlık Sorunu ile ilgili Dondurma Hakkı

Sağlık durumu spor yapmaya elverişli olmayan üyelerin, üyeliklerinin dondurulmasını talep edebilmek için, geçerli bir doktor raporu getirmesi zorunludur. Üyeliğin dondurulması, Kulüp tarafından takip edilir ve özellikle sıkça sağlık nedeni ile dondurma talebinde bulunan Üye’nin üyeliği Kulüp tarafından iptal edilebilir. 

Hamilelik ile ilgili Dondurma Hakkı

Hamilelik durumu söz konusu olan bir üyenin spor yapmasına engel bir durumu olduğuna dair doktor raporunu kulüp yönetimine sunması durumunda üyelik dondurma işlemi gerçekleştirilir. 

Yukarıda belirtilen hallerin dışında üyelik süresinin dondurulması mümkün değildir. 

Üye’nin tüm bedel-ücret-aidat ödemelerini yapmış olması kaydı ile üyelik süresinin dondurulması süresince ücretli dondurmalar hariç ayrıca ücret alınmaz. Ancak, dondurma halinde dahi, üyelerin belirlenen veya kendilerine uygulanan bedel-ücret-aidat toplamını belirlenmiş zamanlarda Kulüp’e ödemeleri zorunludur. Üyelik süresinin dondurulduğu süre içinde, üye kulüp tesislerinden ve aktivitelerinden faydalanamaz.
 
15.2.Üyelik İptal Hakkı
 
  • Yasal süre içerisinde iptal hakkı
Sözleşmenin imzalanması ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasından itibaren 14 gün içerisinde kişiler yazılı müracaatları karşılığı herhangi bir gerekçe göstermeden üyeliklerini iptal edebilirler. Bu tür talep halinde üye kaldıkları süre kadar ödediği ücretten kesinti yapılır ve üyelik ücreti iade edilir.
  • Taşınma sebebiyle iptal hakkı
Bu sebeple iptal hakkı sadece ‘’İstanbul dışı ‘’ taşınmalarda üyenin nüfus müdürlüğünden alacağı yerleşim yeri belgesi ile yapılabilir. (Bazı durumlarda kişiden ekstra belge istenebilir.)
 
  • Sağlık Sebebi ile iptal hakkı
Sağlık nedeniyle spor yapamayacağını bildiren üye, ancak tam teşekküllü bir devlet hastanesinden en az bir yıl veya sürekli olarak spor yapamayacağına dair heyet raporu getirmesi halinde üyelik iptali mümkündür. Aile üyeliği tipinde üyelerden birinin üyelik hakkını kullanmaya engel bir hastalığa yakalanması halinde hastalığa yakalanan üyenin ücretinin indirilmesi talep edilemez. Hastalığa yakalandığı için ayrılan üyenin hakları, ayrıldığı tarih itibariyle yürürlükte olan tarife üzerinden bireysel üyeliğe çevrilerek kullanabileceği süre hesaplanır ve bu süre üye olan aile fertlerinden birine eklenir.
 
Yukarıda yer alan sebepler ile iptal talebini bildiren üyeye ‘’Üyeliği satın alırken kulübe yaptığı ödeme şekli ‘’( Nakit , Kredi Kartı ,Taksitli Kredi kartı ödemesi )dikkate alınarak aynı ödeme şekli ile iade yapılır ve üyelik iptal edilir. Yasal süre içindeki iptaller dışında kalan tüm üyelik iptallerinde sözleşme toplam bedelinin % 10'u (Yüzde On) tutarında Sözleşme masraf kesintisi yapılır. İptal hesaplamasında kesintinin yanı sıra üyelik iptal talebinin yapıldığı gün itibari ile ‘’Geçen üyelik süresi’’ hesaplanır ve kalan süreye ait tutar iade edilir.
 
‘’Geçen üyelik süresi ‘’ İptal talep tarihi ile Sözleşme başlangıç tarihi arasındaki gün farkı sayısıdır. Geçen üyelik süresinin hesaplanmasında üyenin kulübü fiilen kullanıp kullanmadığı göz önüne alınmaz. Hesaplama sonrası ortaya çıkan ‘’ Geçen Üyelik Süresinin’’ günlük bedeli ise, ilk sözleşme imzalandığı tarihte kulübün uyguladığı fiyat listesinde bulunan bir üst üyelik süresine denk düşen üyelik fiyatlarından hesaplanır. Örneğin ; 1 yıllık üyelik satın almış bir üye üyeliğinin 5. Ayında iptal talep ederse ‘’Geçen Üyelik Süresi’’ bedeli sözleşmenin imzalanmış olduğu tarihteki fiyat listesinde bulunan 6 aylık üyelik fiyatı kullanılarak hesaplanır. Üyelik iptalinde kampanya şartları dâhilinde hediye edilmiş aylar iade hesabında göz önüne alınmaz.
Üyelik Sözleşme iptallerinde, Sözleşme anında devam eden kampanyalardan dolayı Kulüp tarafından ücretsiz olarak hediye edilmiş "hediye aylar" iade işlemlerinde bedel olarak dikkate alınamaz.
Üyelik iptalleri ancak üyenin gerekçesini bildiren yazılı talebi ve eklenmesi gereken belgelerin teslimi ile mümkündür.
Üyeliğin bu sözleşmede yazılı şekilde ve sözleşmeye uygun olarak iptal edilmesi halinde kesintiden sonra eğer üyeye ödenmesi gereken iade bedeli varsa bu bakiye en geç 30 iş günü içerisinde üyeye ödenir.

15.3.Üyelik Devir Hakkı

Üyeliklerde Kulübün belirlediği kurallar çerçevesinde ve bir defaya mahsus olmak üzere Kulüp Üyeliği diğer bir kişiye devredilebilir. Üyelik devri için yönetime yazılı başvuruda bulunmak ve yeni üyenin şartları uyuyorsa ‘’Kulüp Tarafından Belirlenen Devir Ücretini’’ ve ‘’Devir talep edildiğinde Kulüp’ün uygulamış olduğu güncel fiyat listesinde yer alan fiyat üzerinden farkını’’ ödeyerek devir işlemi gerçekleştirilir. Ayrılacak üyenin tüm ödemesinin tamamlanmış olması ve borcu bulunmaması gerekmektedir.
 
Kulüp üyesi olmayan kişilere yapılacak devir işlemini kabul etmeme hakkını saklı tutar. Üyelik devrinde ancak üyeliği kendisi devir edilebilir. Üyelik satın alındığı anda verilen hediye/promosyonlar (ek süre vb.) devredilemez.
Kulübün , üye olsa dahi devredilen kişiyi kabul etmeme hakkı her zaman saklıdır. Devir yapacak ve devir alacak kişinin ilgili formları ve dilekçeleri üyelik hizmetleri ofisinde önceden doldurması gereklidir.
Devir işlemleri için Kulüp çalışanlarının ve üyelik hizmetleri danışmanlarının araya girmesi, üye araması ve/veya aracılık etmesi kesinlikle yasaktır.

Devir alınan üyelikler ile ilgili olarak tüm prosedürler (sözleşme vb.) tekrar işletilir. Üyeliği devir alan kişinin tesisteki hakları sözleşmede belirtilen haklarla sınırlıdır. Devreden kişinin vermiş olduğu sözler Kulüp’ü bağlayıcı değildir. 
Üyelik devri için gazete, internet vb. ilanlar verilemez. Kulüp içindeki panoya asılamaz. Bu tip bir durumun tespit edilmesi halinde; Kulüp anılan üyenin hiçbir üyelik devir talebini kabul etmeme hakkını saklı tutar.
 
 
16.   GENEL KURALLAR
 
16.1.Kulüp, üyelerinin özel durumlarına ve bütçelerine uygun alternatifler yaratmak için farklı bedellerde Üyelik Tipleri (Gündüz, Tek Branş, Sınırsız vb.) satışı yapmaktadır. Bazı Üyelik Tipleri hizmet türü/kullanım saatleri dikkate alındığında, diğer üyeliklere göre Üye'ye fiyat avantajı sağlamaktadır. Kulüp'ün daha uygun fiyatlı üyeliklere, Sınırsız Üyelik Tipindeki gibi tüm imkânları / hizmetleri sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu tarz üyelikleri satın alan Üye bunu peşinen kabul eder. 
 
16.2.Kulüp’ün herhangi bir üyenin biten üyeliğini yenilememe hakkı saklıdır. Üye, Üyelik Sözleşmesini imzalaması ile birlikte bu maddeyi peşinen kabul etmiş sayılır. 
 
16.3.Kulüp içerisinde Kulüp Yönetiminin yazılı izni olmaksızın herhangi bir kaydedici cihaz ile fotoğraf ve video kaydı yapmak kesinlikle yasaktır. Ancak günümüz teknolojisi gereği, birçok kişi fotoğraf ya da film çekme kabiliyeti olan cep telefonu kullanabilmektedir. Bu tarz telefonların kulüp içerisinde kullanımı yasak değildir. Bu nedenle, her üye kendi mahremiyetini koruyacak tedbirleri yine kendisi almalıdır. Kulüp’ün bu konuda oluşabilecek durumlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
16.4.Kulüp, zaman zaman günün şartlarına uygun olarak çeşitli üyelik satış kampanyaları düzenleyebilir. Bu kampanyalar açıklanan dönem için geçerli olup, geçmiş tarihli ve/veya daha sonraki tarihte satın alınmış/alınacak üyeliklere örnek oluşturmaz, kullandırılan imkânlar/haklar kampanya dışı zamanlarda talep edilemez. 
 
16.5.Üyeler ve misafirler, tesis içerisinde herhangi bir ürün ya da hizmetin tanıtım veya satışını yapamazlar. Her türlü tanıtım, satış ve duyurular Kulüp yönetimi iznine tabidir. 
 
16.6.Üye ve misafirlerin tesislerde bulundukları sürece, diğer Üyelere, diğer misafirlere ve Kulüp personeline saygısızlık niteliğindeki kötü ve çirkin harekette bulunmaları, küfürlü ve argo konuşmaları ve bağırmaları, alkollü şekilde Kulübün alanlarını kullanmaları, suiistimaller, yüz kızartıcı eylemler veya suçlar, şiddet hareketleri, küçük düşürücü davranışlar kesinlikle yasaktır. Üye ve misafirler, Üyelik Sözleşmesi ve diğer tüm kural ve uygulamalara uymak zorundadır. Aksi durumlar derhal herhangi bir ücret iadesi olmaksızın üyeliğin sona erdirilmesini gerektirir. Üyeler bu kuralı peşinen kabul ederler. 
 
16.7.Kulüp kapalı alanlarında hiçbir tütün mamulü kullanılamaz. 
 
16.8.Alkollü bir şekilde tesisi kullanmak isteyen üye veya misafirin kulübe girişi kesinlikle yasaktır. Israrcı olması durumunda, Kulübün, üyenin üyeliğine ücret iadesi yapmaksızın son verme hakkı saklıdır. 
 
16.9.Kulüp’e evcil hayvan getirilemez. 
 
16.10. Kulüp içindeki alanlarda, Kulüp’ün düzenlediği organizasyonlar haricinde tavla, kâğıt oyunları ve benzeri oyunlar oynanamaz.
 
16.11. Üye ve/veya misafirleri ruhsatlı bile olsa Kulüp’e delici, kesici ve patlayıcı alet veya silahla giremez. Bu tür silah ve aletlerin girişteki kasaya konulması gerekmektedir Aksi hallerde Üye ve/veya misafirleri tesise giremez. 
 
16.12. Kulüp alanlarına dışarıdan yiyecek getirilmemelidir. Kulüp içinden satın alınsa dahi, havuz alanları, soyunma odaları ve spor alanlarına kesinlikle yiyecek sokulamaz.
 
16.13. Klima, TV ve müzik sistemleri sadece Kulüp personeli tarafından çalıştırılabilir, Üyelerin bunları kullanmasına izin verilmez. 
 
16.14. Kulüp Otopark alanları kulüplerin hizmet verdiği saatler içerisinde üyelerin kullanımına açık olup, diğer saatlerde araç bırakılması yasaktır.
 
16.15. Kulüp içindeki tüm alanlarda programlanmış etkinlikler öncelik hakkına sahiptir. 
 
16.16. .Satın alınmış olan üyeliklere ait faturalar, Kulüp tarafından Üye adresine gönderilmez. Faturasını talep eden Üyelerin faturalarını Kulüp’ten alması gerekmektedir. 
 
16.17. Kayıp eşyalardan Kulüp sorumlu değildir. Herhangi bir eşyanın kaybolması halinde, üyenin zaman geçirmeden Misafir İlişkileri Bankosuna bilgi vermesi gerekmektedir. Kulüp tarafından bulunan eşyalar bulunduğu tarihten itibaren 7 gün sonunda -hala herhangi bir üye tarafından doğru bir şekilde tanımlanarak talep edilmemiş ise- eşyalar imha edilebilir ya da hayır kurumlarına bağışlanabilir. 7 gün içerisinde talep edilmemiş eşyalar ile ilgili üyeler bu süreden sonra hiçbir şekilde herhangi bir talepte bulunamaz. 
 
16.18. Kulüp’ten kullanılan havluların, dergilerin ve benzeri malzemelerin ilgili aktivite/kullanım sonunda Üyelerce derhal iade edilmesi zorunlu olup, iade edilmeyen söz konusu malzemeler için Kulüp’çe belirlenecek bedel, Üye’den talep ve tahsil edilebilir. 
 
16.19. Kulüp, tesislerinde, zaman zaman tadilat, tamirat veya yenilikler yapabilir ve bu sebeple veya elinde olmayan ya da kendisinden kaynaklanmayan sair sebeplerle tesislerin, hizmetlerin ve aktivitelerin kullanımını kısmen veya tamamen sınırlayabilir, durdurabilir veya kapatabilir. Tüm tesislerin, hizmetlerin ve aktivitelerin kullanımı tamamen durdurularak kapatılmadıkça, Üyelere herhangi bir tazminat ödenmesi, bedel-ücret-aidat iadesi veya üyelik süresi telafisi söz konusu değildir. 


 
16.20. Üyelik satışında, Kulüp tarafından verilen tüm taahhütlerin yazılı ve şirket yetkililerinin imzasını taşıması şarttır. Üyelik sözleşmesinde ve/veya başka bir Genel Müdür imzalı doküman ile sabitlenmemiş hiçbir doküman ya da herhangi bir personel/yönetici ya da üçüncü kişiler tarafından verilmiş sözlü ya da yazılı beyanlar/sözler Kulüp için bağlayıcı değildir. Üyelerin bu konularda dikkatli davranması önemlidir. 
 
16.21. Kulüp kompleksinde olmakla birlikte başka kişilerce işletilen/ileride hizmete girebilecek tesisler ve birimler Kulüp üyeliği kapsamında olmayıp, bu birimlerden alınan mal ve hizmetlerden doğan zararlardan ve bu hizmetlerde meydana gelebilecek aksama ve değişikliklerden Kulüp sorumlu değildir. 
 
16.22. Üyelik sözleşmeleri yalnızca üzerinde ismi yazılı kişi/kişiler için geçerlidir. Üyelik Sözleşmesini başkası/başkaları adına imzalayan/ödemeyi yapan veya tesis hizmetlerini başka birinin yararlanması amacına yönelik yapan kişi, "Üye" sıfatı kazanamaz ve üyelik haklarından faydalanamaz. 
 
16.23. Şirket veya Grup üyelikleri gibi Kurumsal Üyeliklerde, tesisleri aktif olarak kullanacak üyeler, Kurum veya şirket tarafından üyelik süresi başlangıcında belirlenerek Kulübe yazılı olarak bildirilecek ve yönetimin de kabulü halinde uygulamaya konulacaktır. Kulüp’ün, şirketin grup olarak üyeliklerini gerçekleştirdiği çalışanlardan uygun görmediğinin üyeliğini red etme/iptal etme hakkı saklıdır. Kurumsal üyeliklerde kulüp hizmetlerinden yararlanacak çalışanın kurumundan ayrılması hallerinde, durum derhal kulüp yönetimine yazılı bildirilmesi gereklidir. 
 
16.24. Üye, kendisi veya misafirlerinin şahsi kusurları, dikkatsizlik veya ihmalleri ile Tesiste veya Tesise ait aletler üzerinde meydana getirecekleri tüm hasar ve zarardan sorumludur. Üye Kulübün kastı veya ağır ihmali ispatlanmadıkça Üyenin veya misafirlerinin Tesisi kullanması veya buna teşebbüs etmesinden kaynaklanan bütün hasar, iddia, talep ve hukuki davalardan veya dava nedenlerinden Tesisi, bu tesisin sahiplerini ve çalışanlarını veya temsilcilerini, tamamen ve süresiz olarak muaf kılmış ve bu kimseler aleyhindeki tüm taleplerinden ve dava haklarından peşinen feragat ederek, bu kimseleri ibra etmiştir. 
 
16.25. Herhangi bir üyenin vefatı sonrası, bunun yasal olarak belgelenmesi ve talep edilmesi kaydıyla, talep tarihi itibarı ile üyeliğin kullanılmamış olan bölümün bedeli Kulüp tarafından hesaplanarak Türk Lirası olarak yasal mirasçılarına iade edilir ya da süre olarak devredilir. 
 
16.26. Üyeler’ in Kulüp içi veya dışı aktivitelere ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımadıkları, spor aktivitelerine uygun olup olmadıkları, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmadıkları veya sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelerden ya da bunların sonuçlarından dolayı Kulüp’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca yine Kulüp tarafından düzenlenen Kulüp içi veya dışı aktivitelerde, Üyelerin veya yanlarındaki kişilerin uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararlardan ve başka kişi ve kuruluşlardan alınan mal ve hizmetlerden ve bunlarda meydana gelebilecek aksama ve değişikliklerden Kulüp sorumlu değildir. 
 
16.27. Üye’nin, sağlık sorunlarının bulunması veya hamile olması halinde, ıslak alanları (Sauna, Buhar Odası,) ve diğer tüm alanları kullanmadan önce doktorunun onayını alması şart olup, Kulüp bu onayın alınıp alınmamasından veya Üye’nin sağlık durumunun ne olduğunun tespitinden sorumlu değildir. Üyelik sözleşmesinin imzalanması ile üyenin sağlık durumunun Kulüpte yer alan tüm aktiviteler için uygun olduğu kabul edilir. 
 
16.28. Üyelerin ve misafirlerinin, her ne sebeple olursa olsun üyelikleri süresince ve sair zamanlarda meydana gelebilecek her türlü bedeni-fiziki-ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından Kulüp’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi Kulüp bu gibi durumlardan kaynaklanan üye veya üçüncü şahıs taleplerine taraf da olmayacaktır. 
 
16.29. Kulüp’e getirilen (dolap, araba içinde veya dışında, havuz, soyunma odası veya sair yerlerdeki) Kulüp yetkili görevlilerine teslim edilmeyen ve beyan edilmeyen kişisel/değerli eşyaların kaybolması, zarar görmesi veya çalınması halinde Kulüp herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu tip önlemlerin önceden alınması üye sorumluluğunda olup açık alanlarda muhafaza edilmemesi tavsiye edilir. 
 
16.30. Kulüp, yasal olarak açıklanmış olan resmi tatillerde kapalı olabilir. Bu durumda hizmet verilemeyen süreler üyeliklere ilave edilemez. 
 
16.31. Kulüp ile Üyeler arasında bu Üyelik Koşulları’nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Kulüp’ün ticari defterleri, kayıtları (bilgisayar kayıtları dâhil), düzenleyeceği tutanaklar ve bunların dayanağını oluşturan belgeler, tek taraflı kesin delil sayılır.
 
 
17.   KURAL DEĞİŞİKLERİ
 
Kulüp, sunduğu hizmetler ve çalışmalarla ilgili kurallar ve uygulamalarda zaman ve ihtiyaca bağlı değişiklikler yapabilir.
Üyeler bu kitapçıkta bulunan ve/veya sonrasında ilan edilen tüm kuralları peşinen kabul etmiş olup her kurala uymak ile yükümlüdür. Kulüp yönetimi kuralları ihlal eden kişileri herhangi bir üyelik bedelini geri ödemeksizin üyelikten çıkartma hakkına sahiptir.